Viktig information om försäkringsdistribution

Försäkringen distribueras av:

Anticimex Försäkringar AB
Box 47025
100 74 Stockholm

www.anticimex.se

Reg. nr: SE502000-8958

Styrelsens säte: Stockholm

Tel: 075-245 10 00

Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§.

Anticimex Försäkringar AB är ett försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen
Besöksadress:

Brunnsgatan 3

Postadress:

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm

www.finansinspektionen.se

E-post: finansinspektionen@fi.se

Tel:08-408 980 00

Konsumentverket utövar tillsyn avseende bolagets marknadsföring och reklam.

Besöksadress:

Tage Erlandergatan 8A

Postadress:

Konsumentverket/KO

Box 48

651 02 Karlstad.
www.konsumentverket.se

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Tel: 0771–42 33 00

Klagomål

Vid klagomål på försäkringsdistributionen ska kunden i första hand kunden vända sig till dem som hanterar försäkringsdistribution på bolaget genom att maila till forsakringsgruppen@anticimexforsakringar.se

Alternativt kan du vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig genom att maila till klagomalsansvarig@anticimex.se

För mer information om Anticimex Försäkringars klagomålshantering se:

Om du inte är nöjd (https://www.anticimex.com/sv-se/kontakta-oss/om-du-inte-ar-nojd/)

Vid tvist med försäkringsbolaget avseende försäkringsdistributionen kan ni vända er till domstol med ärendet. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Välj land