Viktig information om försäkringsdistribution

Försäkringen distribueras av:

Anticimex Försäkringar AB
Box 47025
100 74 Stockholm

www.anticimexforsakringar.se
Reg. nr: SE502000-8958
Styrelsens säte: Stockholm

Tel: 075-245 10 00

Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§.

Anticimex Försäkringar AB är ett försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen

Besöksadress:
Brunnsgatan 3

Postadress:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

www.finansinspektionen.se
E-post: finansinspektionen@fi.se
Tel:08-408 980 00

Konsumentverket utövar tillsyn avseende bolagets marknadsföring och reklam.

Besöksadress:

Tage Erlandergatan 8A

Postadress:

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad.

www.konsumentverket.se
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Tel: 0771–42 33 00

Klagomål

Vid klagomål på försäkringsdistributionen ska kunden i första hand kunden vända sig till dem som hanterar försäkringsdistribution på bolaget genom att maila till forsakringsgruppen@anticimexforsakringar.se

Alternativt kan du vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig genom att maila till klagomalsansvarig@anticimexforsakringar.se

För mer information om Anticimex Försäkringars klagomålshantering se:

Om du inte är nöjd

Vid tvist med försäkringsbolaget avseende försäkringsdistributionen kan du vända dig till domstol med ärendet. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Välj land