Om du inte är nöjd

Prata först med den som hanterat ditt ärende
I första hand ska du som kund kontakta personen som hanterat ditt ärende för att reda ut eventuella missförstånd. Det kan vara på ditt lokala Anticimex-kontor eller på vår centrala skadeavdelning.

Få en andra prövning
Vill du få en andra bedömning så kan en annan handläggare eller ansvarig person på det lokala kontoret eller vår centrala skadeavdelningen granska ditt ärende. Du som kund har rätt att få ett skriftligt svar.

Om du tycker att Anticimex Försäkringar har gjort en felaktig bedömning i ett skadeärende kan du begära omprövning av beslutet. I en begäran om omprövning ska det framgå av vilken anledning beslutet är felaktigt, vilken villkorspunkt som åberopas som grund för ersättningskravet, eventuell bevisning som styrker detta krav samt en redogörelse av vad du kräver ersättning för. I den mån det är möjligt ber vi dig även inkomma med ditt ekonomiska anspråk i kronor samt en redogörelse kring vad beloppet avser.

En begäran om omprövning mailas till skador@anticimexforsakringar.se alternativt skickas per post till:

Anticimex Försäkringar AB
Att: Skadeavdelningen/Begäran om omprövning
Box 47025
100 74 Stockholm

Om du inte är nöjd med skadeavdelningens bedömning av ärendet kan du begära överprövning av skadeansvarig eller Anticimex reklamations- och skadenämnd. Nämnden ska på kundens begäran överpröva beslut som fattats inom Anticimex Försäkringar. Din handläggare kan hjälpa dig med att begära omprövning i nämnden. Förfarandet är skriftligt och alla befintliga handlingar tas i beaktande. Nämndens beslut omprövas inte inom Anticimex. Du kan begära prövning i reklamations- och skadenämnden genom att skicka ett mejl till skador@anticimexforsakringar.se och ange Anticimex reklamations- och skadenämnd i ämnesraden eller genom att skicka ett brev till:

Anticimex reklamations- och skadenämnd
Box 47025
100 74 Stockholm

Om vi har försökt att lösa ett försäkringsärende tillsammans enligt ovan och du ändå inte är nöjd med hanteringen eller hur du blivit bemött, vill vi gärna höra av dig angående vad vi skulle kunna göra bättre. I enlighet med vår absoluta målsättning att ha nöjda kunder och Finansinspektionens allmänna råd har du därför möjlighet att vända dig till Anticimex Försäkringars klagomålsansvarig, klagomalsansvarig@anticimexforsakringar.se. För snabbast service avseende ditt klagomål, behöver vi ditt skadenummer eller försäkringsnummer, personuppgifter samt en redogörelse av vad i beslutet du anser är fel.

Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk, vilket bland annat innebär att klagomål dokumenteras och registreras på lämpligt sätt. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Klagomål avseende försäkringsdistribution utförd av Anticimex AB
Vid klagomål som gäller försäkringsdistribution som Anticimex AB har utfört åt Anticimex Försäkringar bör du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. Alternativt kan du som kund kontakta klagomålsansvarig på Anticimex genom att skriva till forsakringsdistribution@anticimex.se.

Om du fortfarande inte är nöjd
Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå inte är nöjd med resultatet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Du kan alltid, när som helst, vända dig till någon instans utanför Anticimex och Anticimex Försäkringar för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol eller ärenden mellan två privatpersoner, exempelvis tvister mellan säljare och köpare av en fastighet. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekommendation.
  • Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge dig rådgivning.
  • Dina kommunala konsumentvägledare kan också hjälpa dig.
  • Du kan också gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

Välj land