Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering inom Anticimex-koncernen

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och säkert sätt. På denna sida finner du information om hur vi på Anticimex Försäkringar hanterar dina personuppgifter. Här hittar du även viktig information om användningen av kakor på vår webbplats (cookies). Anticimex Försäkringar AB ingår i Anticimex-koncernen. För att kunna utföra våra åtagandet, t.ex. mot dig som försäkrad, delar vi viss information inom koncernen, t.ex. för att kunna genomföra besiktningar eller när vi hanterar ett skadeärende eller en utför en sanering.

Mer information om hur respektive bolag inom Anticimex-koncernen hanterar personuppgifter återfinns i integritetspolicys för respektive bolag, se t.ex. www.anticimex.com/integritetspolicy

Personuppgiftshantering inom Anticimex Försäkringar AB

Anticimex Försäkringar AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som Anticimex Försäkringar AB utför.

Anticimex Försäkringar AB behandlar personuppgifter om bl.a. försäkrade, leverantörer, samarbetspartners m.fl. för att huvudsakligen uppfylla våra försäkringsåtaganden och gällande lagar och regler.

I våra integritetspolicys finns information om de behandlingar vi utför, på vilket sätt och varför. Där finner du även information om dina rättigheter och hur du kan tillvarata dessa.

Vi har fyra integritetspolicys beroende på om du är försäkringstagare i Sverige eller utomlands, om du är förmedlare eller använder Anticimex mobilapp. Övriga registrerade hänvisas till vår allmänna integritetspolicy.

  • Vår allmänna integritetspolicy som rör vår försäkringsverksamhet finner du här.
  • Vår integritetspolicy för försäkringsförmedlare finner du här.
  • You may find our Privacy policy. The policy describes how Anticimex Försäkringar AB, as a Controller, collects, uses, shares and secures your personal information when we provide our insurance services to you, as a data subject, in Norway, Finland and Denmark.
  • Information om hur vi behandlar personuppgifter i mobilappen finner du i nedanstående avsnitt.

Anticimex Försäkringar ABs mobilapp

Anticimex Försäkringar AB tillhandahåller en mobilapp för att enkelt ta del av information om dina försäkringar och ärenden, skicka in frågor och bilder för analys av skadedjur m.m.

Med Anticimex-appen hjälper vi våra kunder att ta hand som sitt hus på bästa sätt. Med vår unika kunskap om hus-, boendemiljö och skadedjur har vi tagit fram en app full med värdefulla funktioner för våra kunder. Vårt mål är att vara en den självklara partnern i ditt husägande, både i dina digitala enheter samt på plats hemma hos dig.

De mest centrala funktionerna inkluderar:

Digitalt besiktningsprotokoll där våra iakttagelser vid din besiktning presenteras på ett överskådligt sätt tillsammans med bilder och utlåtanden från våra kunniga besiktningstekniker. Tips och råd kopplade till våra iakttagelser adderas direkt till din att-göra lista för att ge dig möjlighet att förbättra ditt hus baserat på våra råd.

Underhållsförslag från Anticimex där vi löpande publicerar de mest intressanta och givande nyhetsartiklarna för våra husägande kunder. I många av våra artiklar inkluderar vi upp till tre underhållsförslag baserat på vår unika kunskap, rådande säsong och nya rön inom husägande som du även kan välja att lägga till i din personliga Att-göra lista.

Personlig att-göra lista där du kan följa upp allt som behöver göras i och runt ditt hus. Vi lägger till våra tips och råd efter din genomförda besiktning och du kan själv lägga till uppgifter från våra underhållsförslag men även skapa dina egna uppgifter för att få stenkoll på hur du kan ta hand om ditt hus på bästa sätt.

Hitta insekt där vi med hjälp från våra branschledande experter hjälper dig att identifiera skadedjur och hur du kan komma tillrätta med eventuella problem. I vissa av våra tjänster ingår även kostnadsfria besök av våra duktiga tekniker för att hjälpa till att avhjälpa problemet på plats.

Information om hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för Anticimex-appen återfinns i våra allmänna villkor för appen här.

Dina rättigheter

De personer vars personuppgifter vi behandlar, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Rätt till information
Du kan kostnadsfritt begära ett s.k. registerutdrag där du får reda på vilka personuppgifter Anticimex Försäkringar behandlar om dig. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål ska en motivering lämnas.

Du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du även rätt att begära att få dessa rättade.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller om det ändamål för vilka Anticimex fick dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt, t.ex. om det finns möjlighet att göra gällande ett försäkringsanspråk.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med den lagliga grunden berättigade intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än ditt intresse att behandlingen ska upphöra. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot detta ändamål.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du anser att de personuppgifter som behandlas inte är korrekta. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut och på annat håll använda vissa personuppgifter som behandlas av oss (dataportabilitet). De personuppgifter som det rör är personuppgifter du själv lämnat till oss, som rör dig och där du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss.

Automatiserat beslutsfattande
Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka den registrerade. Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om denna anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen. Klagomål kan även lämnas direkt till oss via vår kundservice eller genom att besöka något av våra kontor.

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Avregistrering av nyhetsbrev och marknadsföring
Du kan när som helst höra av dig till oss om du inte vill att vi kontaktar dig för marknadsföring av våra produkter eller tjänster, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också välja att avregistrera dig från framtida digitala nyhetsbrev genom att välja ”Avregistrera dig från nyhetsbrev” längst ner i varje nyhetsbrev du erhåller från oss.

Mer information och kontakt

För mer information om dina rättigheter eller hur du gör gällande dessa kontaktar du Anticimex Försäkringar via vår websida eller genom att ringa oss på 075- 245 10 00. Du kan också besöka ett av våra kontor.

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, ringer du på ovanstående nummer eller mailar till gdpr@anticimexforsakringar.se

Du kan även läsa mer om personuppgiftshantering på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) hemsida, www.imy.se.

Har du synpunkter på Anticimex Försäkringars personuppgiftshantering kan du kontakta oss enligt ovan eller inge ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

Välj land